Top
SAMSEN PRE-TEST 2021

SAMSEN PRE-TEST 2021
จัดโดย สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

เปิดรับสมัครออนไลน์วันที่ 5 ตุลาคม - 25 พฤศจิกายน 2563 ทางเว็บไซต์ www.samsenpretest.com

ผู้สนใจสอบถามที่เบอร์โทร.  092 281 7371 , 02 615 7576 หรือ  Line ID : samsenpretest

การทดสอบแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

- รอบห้องเรียนพิเศษ (ESC,MSEP,EP) 
  วันสอบ วันเสาร์และอาทิตย์ที่ 5 - 6 ธันวาคม 2563 เวลา  เวลา 8.30 - 12.00 น.

- รอบห้องเรียนปกติ 
  วันสอบ วันเสาร์และอาทิตย์ ที่ 5 - 6 ธันวาคม 2563  เวลา 14.00- 17.00 น.

ค่าสมัคร รอบละ 600 บาท พร้อมอุปกรณ์เครื่องเขียนสำหรับทดสอบ