Top
วิธีการชำระเงิน
ผู้ปกครองที่ต้องการลงเรียนทั้งคอร์สเปิดเทอม คอร์สปิดเทอม คอร์สเสาร์อาทิตย์
คอร์สเรียนกลุ่มเล็ก 1-3 คน
ต้องชำระเงินล่วงหน้าก่อนเข้าเรียนโดยโอนเงินผ่านธนาคารดังนี้

ธนาคารกสิกรไทย
KASIKORNBANK

เลขบัญชี : 4412 -42030 -1
ชื่อบัญชี : เรณู สุขฤกษกิจ

ธนาคารไทยพาณิชย์
SIAM COMMERCIAL BANK

เลขบัญชี: 407- 039529- 3
ชื่อบัญชี : เรณู สุขฤกษกิจ

ธนาคารกรุงเทพ
BANGKOK BANK

เลขบัญชี: 934-0-15571-3
ชื่อบัญชี : เรณู สุขฤกษกิจ

ธนาคารกรุงไทย
KRUNG THAI BANK

เลขบัญชี: 480-0-13513-3
ชื่อบัญชี : เรณู สุขฤกษกิจ

ธนาคารทหารไทย
TMB Bank

เลขบัญชี: 284-1-30356-0
ชื่อบัญชี : เรณู สุขฤกษกิจ
เมื่อโอนค่าเรียนแล้ว กรุณาแจ้งครูปุ๋ยทางไลน์ไอดี bankrupui หรือสแกน barcode (ใส่บาร์โค๊ด) กรุณาเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ทุกครั้ง กรณีรายเดือนชำระค่าเรียนได้ในระหว่างวันที่ 1-10 ของเดือนนั้นๆ หากล่าช้าจะขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกเรียน