Top
สมัครเรียน

สมัครเรียน

บ้านครูปุ๋ย รับสอนเด็กอนุบาล 3 ถึง มัธยมศึกษาปีที่  3

ชั้นอนุบาล 3 ก่อนเรียนต้องทดสอบการอ่าน เขียนอักษรไทย อักษรอังกฤษพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่

ครูปุ๋ยสอนแนวข้อสอบเข้าโรงเรียนสาธิตนวัตกรรมคลอง 6  และโรงเรียนสาธิตเกษตร

ผู้ปกครองต้องแจ้งความประสงค์ก่อนเรียน

เด็กอนุบาลค่าเรียนวันจันทร์ถึงศุกร์ เดือนละ 4,500 บาท

เรียนเวลา 17.00-19.20 น.

พิเศษ! ครูรับไม่เกิน 5 คนต่อเทอม เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

ส่วนชั้นประถม 1 ถึง 2 ครูรับเด็กไม่เกิน 6 คนต่อเทอม

นักเรียนตั้งแต่ชั้นประถม 1 ถึงมัธยม 3 ต้องนัดสอบวัดพื้น 3 วิชาคือวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และอังกฤษ จำนวนข้อไม่เกิน 20 ข้อต่อวิชา

ใช้เวลาทดสอบหนึ่งชั่วโมงครึ่ง

 

วันเวลานัดทดสอบ

วันจันทร์ถึงศุกร์

สามารถเข้าทดสอบได้ตั้งแต่เวลา 14.15 น.

วันเสาร์

สามารถเข้าสอบได้ตั้งแต่เวลา 09.00 น.

 

ผลการทดสอบระดับอนุบาลถึง ป.5, ม.1 และ ม.2 ผู้ปกครองจะได้รับผลทดสอบภายในวันเวลาที่มารับลูก

นักเรียนชั้นอื่นๆ ครูปุ๋ยยินดีรับสอนเพื่อช่วยแก้ไขจุดบกพร่องของเด็ก

ยกเว้นเด็กที่ขึ้น ป.6 และขึ้น ม.3 ต้องได้คะแนนสอบ 50 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปจึงรับสอนเพื่อสอบเข้า ม.1 และสอบเข้า ม.4

 

ผู้ปกครองสามารถนัดวันเวลาทดสอบได้ในช่องการสมัครเรียน

หรือโทรสายตรงหาครูปุ๋ย เบอร์ 095-5136517

(หากไม่รับสายจะโทรกลับ)

แบบฟอร์มสมัคร
กรอกออนไลน์
ชั้น
วันที่สมัคร
1. ชื่อนักเรียน
ขนาดรูปภาพแนะนำ 300 x 390 pixels
2. เชื้อชาติ
3. เลขบัตรประจำตัวประชาชน
4. วัน/เดือน/ปีเกิด
5. ข้อมูลบิดา
6.ข้อมูลมารดา
7. ข้อมูลผู้ปกครอง
8. ที่อยู่ปัจจุบันของนักเรียน
9. ผู้ที่จะสามารถจะติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน
10. นักเรียนเคยมีอาการแพ้หรือไม่

ไม่เคยแพ้    เคยแพ้ ระบุ
11. โรคประจำตัว
12. นักเรียนรู้จักหรือมีพี่น้องอยู่ในสถาบันสอนพิเศษบ้านครูปุ๋ย
13. ผู้มีสิทธิ์ในการรับ-ส่งนักเรียน
14. ผลการทดสอบความรู้ก่อนเข้าเรียน
วิชา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
อังกฤษ
15. สมัครเรียนคอร์ส *
จันทร์ – ศุกร์
จันทร์ – เสาร์
วันเสาร์วันเดียว
ตัวต่อตัว
16. สิ่งที่ผู้ปกครองคาดหวังในการเรียนที่สถาบันสอนพิเศษบ้านครูปุ๋ย
17. คำแนะนำเพิ่มเติมจากครูที่สถาบันสอนพิเศษบ้านครูปุ๋ย
สมัครเรียน