Top
สมัครเรียน

สมัครเรียน

บ้านครูปุ๋ย รับสอนเด็กอนุบาล 3 ถึง มัธยมศึกษาปีที่  3

ชั้นอนุบาล 3 ก่อนเรียนต้องทดสอบการอ่าน เขียนอักษรไทย อักษรอังกฤษพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่

ครูปุ๋ยรับสอนแนวข้อสอบเข้าโรงเรียนสาธิตนวัตกรรมคลอง 6  และโรงเรียนสาธิตเกษตร

ผู้ปกครองสามารถแจ้งความประสงค์ก่อนเรียนได้

 

เวลาในการเรียน

เวลาในการเรียนคอร์สเปิดเทอมเรียนเวลา 17.00-19.30 น. ยกเว้น ป.6 และ ม.3 เลิกเรียน 20.00 น.

เวลาในการเรียนคอร์สปิดเทอมในระดับ ป.1 - ป.5 และ ม.1-ม.2 เรียนเวลา 09.00-15.30 น. ยกเว้น

เวลาในการเรียนคอร์สปิดเทอมในระดับ ป.6 และ ม.3 เรียนเวลา 09.00-17.00 น. 

 

 

พิเศษ! ครูรับไม่เกิน 10 คนต่อเทอม เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

ส่วนชั้นประถม 1 ถึง 2 ครูรับเด็กไม่เกิน 10 คนต่อเทอม

นักเรียนตั้งแต่ชั้นประถม 1 ถึงมัธยม 3 ต้องนัดสอบวัดพื้น 3 วิชาคือวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และอังกฤษ จำนวนข้อไม่เกิน 20 ข้อต่อวิชา

ใช้เวลาทดสอบหนึ่งชั่วโมงครึ่ง

 

วันเวลานัดทดสอบ [หยุดทุกวันอาทิตย์]

วันจันทร์ถึงศุกร์

สามารถเข้าทดสอบได้ตั้งแต่เวลา 14.15 - 19.00 น. 

วันเสาร์

สามารถเข้าสอบได้ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. 

ยกเว้นคอร์สปิดเทอมเข้าสอบได้ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. 

ผลการทดสอบระดับอนุบาลถึง ป.5, ม.1 และ ม.2 ผู้ปกครองจะได้รับผลทดสอบภายใน 1 วันหลังการสอบเทส

นักเรียนชั้นอื่นๆ ครูปุ๋ยยินดีรับสอนเพื่อช่วยแก้ไขจุดบกพร่องของเด็ก

ยกเว้นเด็กที่ขึ้น ป.6 และขึ้น ม.3 ต้องได้คะแนนสอบ 50 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปจึงรับสอนเพื่อสอบเข้า ม.1 และสอบเข้า ม.4

 

ผู้ปกครองสามารถนัดวันเวลาทดสอบได้ในช่องการสมัครเรียน

หรือโทรสายตรงหาครูปุ๋ย เบอร์ 095-5136517

(หากไม่รับสายจะโทรกลับ)

แบบฟอร์มสมัคร
กรอกออนไลน์
ชั้น
วันที่สมัคร
1. ชื่อนักเรียน
ขนาดรูปภาพแนะนำ 300 x 390 pixels
2. เชื้อชาติ
3. เลขบัตรประจำตัวประชาชน
4. วัน/เดือน/ปีเกิด
5. ข้อมูลบิดา
6.ข้อมูลมารดา
7. ข้อมูลผู้ปกครอง
8. ที่อยู่ปัจจุบันของนักเรียน
9. ผู้ที่จะสามารถจะติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน
10. นักเรียนเคยมีอาการแพ้หรือไม่

ไม่เคยแพ้    เคยแพ้ ระบุ
11. โรคประจำตัว
12. นักเรียนรู้จักหรือมีพี่น้องอยู่ในสถาบันสอนพิเศษบ้านครูปุ๋ย
13. ผู้มีสิทธิ์ในการรับ-ส่งนักเรียน
14. ผลการทดสอบความรู้ก่อนเข้าเรียน
วิชา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
อังกฤษ
15. สมัครเรียนคอร์ส *
จันทร์ – ศุกร์
จันทร์ – เสาร์
วันเสาร์วันเดียว
ตัวต่อตัว
16. สิ่งที่ผู้ปกครองคาดหวังในการเรียนที่สถาบันสอนพิเศษบ้านครูปุ๋ย
17. คำแนะนำเพิ่มเติมจากครูที่สถาบันสอนพิเศษบ้านครูปุ๋ย
สมัครเรียน