Top
มหิดลวิทยานุสรณ์ 2564

วันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2563 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จะเปิดรับสมครสอบเข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563

เงื่อนไขการสัคร
1 เกรดเฉลี่ยรวมทุกวิชา ม.1 ม.2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
2 เกรดเฉลี่ยรวมวิชาวิทยาศาสตร์ ม.1 ม.2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
3 เกรดเฉลี่ยรวมวิชาคณิตศาสตร์ ม.1 ม.2 ไม่ต่ำกว่า 3.00

สมัครได้ที่ mwit.ac.th

ขอบคุณครับ