Top
บรรยากาศการประชุมผู้ปกครองชั้น ป.4 และ ป.5

บรรยากาศการประชุมผู้ปกครองชั้น ป.4 และ ป.5 ประจำปีการศึกษา 2563

การประชุดจัดขึ้นเพื่อให้ผู้ปกครอง และคุณครูทำความเข้าใจในแนวทางการเรียนการสอน รวมถึงการสอบเข้าในอนาคต และตอบคำถามข้อสงสัยต่างๆ

เพื่อให้ผู้ปกครองและคุณครูมีความเข้าใจที่ตรงกัน

และเหนือสิ่งอื่นใด คุณครูขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ยอมสละเวลาอันมีค่าเพื่อเข้าประชุมในครั้งนี้ คุณครูหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความเมตตาจากผู้ปกครองเช่นนี้ในครั้งต่อๆ ไปในอนาคตครับ

ขอบคุณครับ