Top
คิดอย่างไรกับการเรียนออนไลน์ในยุค Covid-19

“คุณคิดอย่างไรกับการเรียนออนไลน์ในยุค Covid-19 ? “ เนื่องด้วยสถานการณ์บังคับในปัจจุบันที่เกิดขึ้นทำให้การเรียนออนไลน์เป็นทางเลือกหนึ่งที่ผู้คนให้ความสนใจอย่างมาก