Top
ความสามารถพิเศษ เตรียมอุดม

นอกเหนือจากการรับเข้าศึกษาต่อด้วยการสอบแข่งขันในวิชาต่างๆ แล้วทาง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ก็มีการรับเข้าศึกษาต่อในแนวทางความสามารถพิเศษ ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มๆ ได้ 5 ด้านคือ
1.ด้านกีฬา
2.ด้านดนตรีร่วมสมัยและขับร้องเพลงไทย
3.ด้านนาฏศิลป์ไทย
4.ด้านดุริยางค์
5.ด้านศิลปะ
โดยผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียน 5 เทอมไม่ต่ำกว่า 2.80 แต่ถ้าสมัครสายวิทย์_คณิต ต้องมีผลการเรียนในวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เสริม วิทยาศาสตร์เสริม เฉลี่ยรายวิชาไม่ต่ำกว่า 3.75 จึงจะมีสิทธิ์เลือกสายวิทย์-คณิต ได้

สำหรับทางสายกีฬา ผู้จะเข้ารับการคัดเลือกต้องเป็นนักกีฬาในระดับทีมชาติหรือเยาวชนทีมชาติ ในประเภทกีฬาที่โรงเรียนกำหนด ผู้สมัครต้องมีแฟ้มผลงานและเกียรติบัตร มายื่นในวันสมัคร สำหรับฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล ปิงปอง และแบดมินตันจะมีการทดสอบด้วย

สำหรับประเภทดนตรีร่วมสมัยและดนตรีไทย ก็จะใช้แฟ้มสะสมผลงาน และมีการทดสอบด้วยโดยจะมีการกำหนดเพลงที่จะเข้าทดสอบ จำนวนรับและประเภทเครื่องดนตนตรีที่จะรับ ก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของโรงเรียนมีจำนวนไม่แน่ชัด เพลงที่ใช้ทดสอบจะต้องรอประกาศเป็นทางการ

สำหรับดุริยางค์ ก็เหมือนกัน ต้องมีแฟ้มสะสมผลงานและถ้าได้ผ่านการแข่งขันในระดับประเทศหรือระหว่างประเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ นักดนตรีต้องมีความสามารถที่จะสามารถเล่นเครื่องดนตรีได้มากกว่า 1 ประเภทด้วย

ด้านนาฏศิลป์ ผู้สมัครต้องมีแฟ้มผลงานแสดงผลงานในงานแสดงนาฏศิลป์ทั้งในหรือต่างประเทศ ระดับเขตหรือจังหวัด

ด้านศิลปะ ผู้สมัครต้องมีแฟ้มผลงาน และมีผลงานที่ส่งประกวดในระดับเขต, จังหวัด หรือประเทศด้วย

ทั้งหมดจะมีการทดสอบความสามารถ และเมื่อได้รับการเข้าการศึกษาต่อแล้ว ก็ต้องไปสอบเพื่อคัดเลือกห้องเรียนในวันสอบรอบใหญ่กับห้องทั่วไปด้วย บางคนได้โจทย์มาก็ซ้อมอย่างเอาเป็นตายเพื่อให้เข้าศึกษาในสถาบันแห่งนี้ และทั้งหมดก็ตัวแทนสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนต่อไป

ทางสำหรับเด็กความสามารถพิเศษก็เหนื่อยไม่แพ้กัน #tu83 #ผู้ปกครองเด็กเตรียม