Top
ประกาศผลนักเรียนชั้น ป.6 เพื่อจัดสรรนักเรียน

→ประกาศผลสอบอย่างเป็นทางการสำหรับการสอบแบ่งห้องของนักเรียน ป.6 เพื่อจัดสรรห้องเรียนให้เหมาะสม

 

⇒ประกาศผลนักเรียนชั้น ป.6 เพื่อจัดสรรนักเรียนเป็นกลุ่ม ให้เหมาะสมกับการรับรู้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนในกลุ่มนั่้น และไม่ให้เนื้อหา ง่าย-ยาก เกินไป

 

→ทั้งนี้จุดหมายปลายทางของนักเรียนชั้น ป.6 ไม่ว่าจะกลุ่มใดก็ตาม คือสอบเข้า ม.1 ให้ได้ตามที่นักเรียนต้องการ