Top
บรรยากาศการเรียนประจำวันพุธที่ 24 ก.ค. 62
✔ให้ทุกวันเป็นวันที่ดีสำหรับการเรียนรู้✔ "เราใส่ความตั้งใจไปเท่าไร ผลที่ได้ก็สะท้อนกลับมาเท่านั้น"