Top
โครงการแลกเปลี่ยนวัฒธรรม ณ ประเทศแคนาดา

»»»»โครงการแลกเปลี่ยนวัฒธรรม ณ ประเทศแคนาดา
เป็นโครงการที่น่าสนใจสำหรับเด็กๆ ม.4-5 ทุกๆโรงเรียนทั่วประเทศ 20 คนครับ

»»»»ผู้สมัครต้องมีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม หรือนาฏศิลป์ไทย

»»»»กำหนดการทั่วไป 
»สมัครได้ที่โรงเรียนตนเอง โดยทางโรงเรียนจะเป็นผู้เสนอชื่อตัวแทน 2 คน
  ภายในวันที่ 12 ก.ค. 2562
»สอบภาษาอังกฤษวันที่ 18 ก.ค. 2562
»สัมภาษณ์ และแสดงความสามารถ 19 ก.ค. 2562
»วันจัดกิจกรรม ณ ประเทศแคนาดา 28 ก.ย. - 27 ต.ค. 2562

กำหนดการเต็ม : https://bit.ly/2L0smt9