Top
ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก

ร่วมกันรณรงค์ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก 

“จากการสำรวจของกรมแรงงาน ในปี 2561 พบเด็กถูกใช้แรงงานถึง 4 แสนคน”

เด็กเป็นวัยแห่งการเรียนรู้ สนุกสนาน ยังไม่ใช่วัยทำงานนะครับ