Top
การส่งใบคะแนน

ประกาศเรื่องการส่งใบคะแนน
ปีการศึกษา 2562 นี้บ้านครูปุ๋ยมีการเปลี่ยนแปลง”การแจก”
และ”การส่งคืน” ใบคะแนน เล็กน้อย


โดยจะแบ่งใบคะแนนออกเป็น 2 ชุดได้แก่
1) ชุด จันทร์ ถึง ศุกร์
2) ชุด วันเสาร์

โดยทั้งสองชุดจะมีกำหนดการที่แตกต่างกันดังภาพที่ครูแนบมาให้ครับ

ส่วนวิธีการ”ส่งคืน”ยังเหมือนเดิมครับแต่ครูจะเพิ่มกำหนดการณ์ที่แน่นอนสำหรับการ”ส่งคืน”แฟ้มคะแนนครับ

หากเกินวันเวลาที่กำหนดคุณครูจะมีบทลงโทษแล้วนะครับ