Top
การชำระค่าเรียนที่ตรงเวลา

♥เนื่องจากการทำงานของบ้านครูปุ๋ยจำเป็นต้องอาศัยความเป็นระบบมากยิ่งขึ้น จึงส่งผลให้การชำระค่าเรียนที่ตรงเวลาเป็นสิ่งจำเป็น

♥เพื่อช่วยในการสรุปบัญชีของฝ่ายบัญชีในแต่ละเดือน(ไม่ให้ล่าช้า)

♥เพื่อไม่ให้คุณครูต้องทำงานแบบซ้ำซ้อน (เนื่องจากนอกเหนือวันกำหนดจ่ายค่าเรียนนั้น คุณครูทุกท่านอาจมีหน้าที่หลักอื่นๆ จึงมิสะดวกต่อการชำระได้ครับ)

♥จึงขอความกรุณาจากผู้ปกครองชำระค่าเรียน ตามวันเวลาที่กำหนด

♥ขอขอบคุณในความเมตตา คุณครูหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองทุกท่าน ขอบคุณครับ