Top
ประชุมผู้ปกครอง 2562 สัปดาห์ที่ 2

ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับการประชุมผู้ปกครอง
ชั้น ม.2 (ช่วงเช้า) และ ม.3 (ช่วงบ่าย)

คุณครูขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่าน ที่ยอมเสียสละเวลาอันมีค่า
และให้ความสำคัญกับทีมคุณครู 


ทีมครูขอสัญญาว่า จะใช้ความสามารถที่มีอย่างเต็มที่ เพื่อสอนบุตรหลานของท่านให้ประสบความสำเร็จ ทั้งด้านการเรียน และการใช้ชีวิตครับ