Top
ประชุมผู้ปกครอง 2562 สัปดาห์ที่ 1

ผ่านไปแล้วนะคะสำหรับการประชุมผู้ปกครองระดับชั้น ป.5 และ ป.6 

คุณครูขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ยอมสละเวลาอันมีค่ามาร่วมประชุมในวันนี้ และขอบพระคุณที่ไว้วางใจทีมครูบ้านครูปุ๋ยค่ะ 
คุณครูจะทำอย่างสุดความสามารถเพื่ออนาคตของบุตรหลานของท่านค่ะ