Top
เปลี่ยนแปลงเวลาใน "การรอรับนักเรียน"

ประกาศเปลี่ยนแปลงเวลาใน "การรอรับนักเรียน" ครับ

เนื่องจากในวันพุธที่ 22 พ.ค. 2562 ณ เวลา 19.30 น. ได้เกิดความวุ่นวายเล็กน้อย ระหว่างการรอรับนักเรียนกลับบ้าน

สาเหตุเนื่องมาจากจำนวนนักเรียนที่มากขึ้นของบ้านครูปุ๋ย และการเลิกเรียนพร้อมกันในทุกๆชั้นเรียน

ทีมครูจึงขออภัยสำหรับความวุ่นวายที่เกิดขึ้น
ทางคุณครูมิได้นิ่งนอนใจกับปัญหาที่เกิดขึ้นแต่อย่างใด

ทั้งนี้เวลา "เลิกเรียน" ของนักเรียนทุกชั้นเรียนยังคงเดิม คือ 19.30 น. แต่ทีมครูขอเปลี่ยนแปลง "เวลาในการรอรับนักเรียน" ดังต่อไปนี้ครับ