Top
หลักฐานต่างๆที่ต้องใช้ในการสมัครเข้าเรียนต่อ

วันนี้ครูจะมาบอกหลักฐานต่างๆที่ต้องใช้ในการสมัครเข้าเรียนต่อนะครับ

หลักฐานในการสมัครสอบแข่งขันเข้า ม.1 และ ม.4
๑) ใบสมัคร (พิมพ์ใบแจ้งความจำนงจากเว็บไซต์ของแต่ละโรงเรียน)
๒) สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง และฉบับถ่ายเอกสาร) 
๓) หลักฐานการจบการศึกษา
     ๓.๑) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิม ว่ากำลังศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ หรือเทียบเท่า
     ๓.๒) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือ เทียบเท่าหรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิม ว่ากำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ หรือเทียบเท่า
๔) รูปถ่ายหน้าตรง สวมเครื่องแบบนักเรียนปัจจุบัน ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป
๕) ใบแสดงผลคะแนน O–NET ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (พิมพ์จากเว็บไซต์ของ สทศ. และให้นักเรียน หรือผู้ปกครองลงนามรับรองความถูกต้อง) **กรณีสอบรอบทั่วไป**
ทั้งนี้ในการสอบรอบภายในชั้น ม.๓ อาจใช้หลักฐานอื่นๆ เพิ่มเติม ให้นักเรียนสอบถามจากคุณครูที่เกี่ยวข้อง