Top
บรรยากาศการประชุมผู้ปกครอง 2561

ทีมคุณครูขอขอบคุณผู้ปกครองที่สละเวลาอันมีค่า เพื่อเข้าประชุมในวันนี้ 
ทีมครูจะตั้งใจสอน ทั้งในเรื่องของบทเรียน และการใช้ชีวิตให้บุตรหลานของท่านอย่างเต็มที่ ให้สมกับที่ผู้ปกครองไว้วางใจครับ