Top
บรรยากาศการแลกของรางวัลประจำเทอม 1/2561

บรรยากาศการแลกของรางวัลประจำเทอม 1/2561

แต้มเป็นสวนหนึ่งในการฝึกตนเองให้อยู่ในกฎ ระเบียบ
อีกทั้ง เป็นเหมือนรางวัลที่ครูมอบให้เพราะความตั้งใจ และความมีส่วนร่วมในการเรียน

ขอบคุณที่เด็กๆให้ความสำคัญกับแต้ม
ประโยชน์ของมันมีมากกว่าแค่ของรางวัลที่หนูแลกได้